Skip to content

Περί της «Εκδοτικής Τράπεζας» και άλλων Κυπριακών συνταγματικών αδαμάντων.

Φεβρουαρίου 4, 2013

 

 

Εγώ νομίζω η όλη φάση με την αναβάθμιση του κ. Σταυρινάκη σε υποδιοικητή της Κεντρικής τράπεζας είναι μια ιδιοφυής ιδέα του Νίκου Κατσουρίδη, επί κεφαλής του εκλογικού επιτελείου του κ. Μαλά.

Σου λέει, ο μόνος τρόπος να φορτσάρει ο Μαλάς είναι να αποστασιοποιηθεί από τον Χριστόφια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για τη σωρεία των καταγραφέντων γκαφών, αφού λίγο πολύ ήδη έχουμε πέσει στην παγίδα να τις δικαιολογήσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια νέα μεγάλη γκάφα, από την οποία θα μείνει ο Σταύρος μακριά, και τότε θα μπορεί να διεκδικήσει αξιοπιστία και ανεξαρτησία από την τραγική πενταετία.

Και εδώ προκύπτει ο Σταυρινάκης!

Μια απίστευτη, και εντελώς ανάρμοστη κίνηση 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, καίει τελεσίδικα τον Χριστόφια, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν έχει και πολλά να χάσει. Ο πρόεδρος μάλιστα, μέσα στην απίστευτη του αφέλεια(;) ομολογεί πως ο Σταυρινάκης δεν είναι αριστερός, είναι απλώς ικανός!

Δηλαδή οι άλλοι που διόρισε τι ηταν;

Ο Σταύρος πάντως μένει μακριά από την υπόθεση αυτή. Δεν παίρνει θέση για το θέμα, και δικαίως μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν δεσμεύεται από άλλη μια παράλογη κίνηση του Χριστόφια.

Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Λιλλήκκας. Στέλνει λανθασμένα μηνύματα στους Τουρκοκυπρίους η υπόθεση Σταυρινάκη, λέει!

Ζάβαλλι μου, ο Λιλλήκκας ανησυχεί για τις σχέσεις με τους Τουρκοκυπρίους!

Να σημειωθεί εδώ πως για την άλλη βρωμιά των ημερών, σχετικά με τις δουλειές του γραφείου του Νίκου Αναστασιάδη, κάτι που ξέθαψε και πάλι το επιτελείο Λιλλήκκα, ο Σταύρος έμεινε πάλι μάλλον μακριά, αφήνοντας το ΑΚΕΛ να «εκτεθεί» περισσότερο.

Έξυπνες κινήσεις, αν ο Σταύρος ξεκινούσε από την αρχή με ανάλογο τρόπο, θα είχε πολύ καλύτερη τύχη.

Φυσικά υπάρχει και η σοβαρή πλευρά. «Συνταγματική» ή μη «συνταγματική» η πράξη του Χριστόφια;

Το σύνταγμα μας έχει την απάντηση:

«APΘPON 118

1.  O Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από

κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως διοικητήν και υποδιοικητήν

της Eκδοτικής (προφανώς «Κεντρικής» )Tραπέζης της Δημοκρατίας, τηρουμένου του κανόνος ότι ο  διοικητής και ο υποδιοικητής της Eκδοτικής Tραπέζης της Δημοκρατίας  δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα.»

Προφανώς το ανωτέρω *δεν* έγινε! Και δεν έγινε αφού υπάρχει η πάγια δικαιολογία του αμφιλεγόμενου «δικαίου της ανάγκης», μια εφεύρεση που αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε μετά την αποχώρηση – εκδίωξη των Τουρκοκυπρίων από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1964. Το σύνταγμα λειτουργεί στη βάση των δυο κοινοτήτων, η μια δεν βρίσκεται στη θέση της, επειδή όμως το κράτος πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, το ερμηνεύουμε όπως εμείς οι ελληνοκύπριοι  νομίζουμε.

Το μεγαλύτερο «έλλειμμα» αυτής της πρακτικής είναι το γεγονός πως ο πρόεδρος πήρε περίπου αυτοκρατορικές αρμοδιότητες, αφού εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχει το συνταγματικό αντίβαρο του αντιπροέδρου.

 

Πιο κάτω παραθέτω ορισμένα διαμαντάκια που αλίευσα από το σύνταγμα μας με μια γρήγορη βόλτα.

Δεν αξιολογώ αν το σύνταγμα είναι δίκαιο, η ορθό. Τα παραθέτω αφού το σύνταγμα είναι ο υπέρτατος μας νόμος, είναι εκείνο με το οποίο μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συνεπώς το ζήτημα δεν είναι αν μας αρέσει ή όχι.

Είναι αν το εφαρμόζουμε ή όχι.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο γράφων *δεν* είναι νομικός.

ΑΡΘΡΟΝ 1

Η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητος και κυρίαρχος Δημοκρατία,

προεδρικού συστήματος, της οποίας  ο  Πρόεδρος  είναι  Έλλην  και  ο

Αντιπρόεδρος Τούρκος, εκλεγόμενοι αντιστοίχως υπό της ελληνικής και

της τουρκικής κοινότητος της Κύπρου, ως εν τω παρόντι Συντάγματι

ορίζεται.

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 62

Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται εις πεντήκοντα, δύναται δε να

μεταβληθεί δι’ αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων

λαμβανομένης διά πλειοψηφίας αποτελουμένης εκ των δύο τρίτων των

υπό της ελληνικής κοινότητος εκλεγέντων βουλευτών και εκ των δύο

τρίτων των υπό της τουρκικής κοινότητος εκλεγέντων βουλευτών.

Εκ του κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου

προβλεπομένου αριθμού των βουλευτών τα εβδομήκοντα επί τοις εκατόν

εκλέγονται υπό της ελληνικής κοινότητος και τα τριάκοντα επί τοις εκατόν

υπό της τουρκικής κοινότητος κεχωρισμένως εκ των μελών εκατέρας

κοινότητος και εν περιπτώσει εκλογής, εις ην οι υποψήφιοι είναι πλείονες

του αριθμού των εδρών, διά καθολικής αμέσου και μυστικής ψηφοφορίας

διενεργουμένης κατά την αυτήν ημέραν.

 

ΑΡΘΡΟΝ 72

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι έλλην και εκλέγεται

υπό των παρά της ελληνικής κοινότητας εκλεγομένων βουλευτών, ο δε

Αντιπρόεδρος είναι τούρκος και εκλέγεται υπό των παρά της τουρκικής

κοινότητος εκλεγομένων βουλευτών.

 

Εκάτερος εκλέγεται κατά τα ανωτέρω κεχωρισμένως, εν τη αυτή

συνεδριάσει,  κατά  την  έναρξιν  και  δι’  ολόκληρον  την  διάρκειαν  της

περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 112

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού

δύο εκ των κεκτημένων τα προσόντα του διορισμού ως δικαστών του

Ανωτάτου Δικαστηρίου πρόσωπα ως γενικόν εισαγγελέα της Δημοκρατίας

και βοηθόν γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, τηρουμένων δεν θα

ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα.

 

ΑΡΘΡΟΝ 115

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού

δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως γενικόν ελεγκτήν και βοηθόν

γενικού ελεγκτού τηρουμένου του κανόνος ότι ο γενικός ελεγκτής και ο

βοηθός γενικού ελεγκτού δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα.

 

APΘPON 118

1.  O Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από

κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως διοικητήν και υποδιοικητήν

της Eκδοτικής Tραπέζης της Δημοκρατίας, τηρουμένου του κανόνος ότι ο

διοικητής και ο υποδιοικητής της Eκδοτικής Tραπέζης της Δημοκρατίας

δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα.

 

APΘPON 123

1.  H δημόσια υπηρεσία αποτελείται κατά εβδομήκοντα επί τοις εκατόν εξ

Eλλήνων και κατά τριάκοντα επί τοις εκατόν εκ Tούρκων.

 

APΘPON 126

O Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού

δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως γενικόν λογιστήν και βοηθόν

γενικού λογιστού, τηρουμένου του κανόνος ότι ο γενικός λογιστής και ο

βοηθός γενικού λογιστού δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα.

 

APΘPON 129

1.    H  Δημοκρατία  έχει  στρατόν  δύο  χιλιάδων  ανδρών,  εκ  των  οποίων

εξήκοντα επί τοις εκατόν είναι Έλληνες και τεσσαράκοντα επί τοις εκατόν

είναι Tούρκοι.

 

APΘPON 131

1.    Oι  αρχηγοί  και  υπαρχηγοί  του  στρατού,  της  αστυνομίας  και  της

χωροφυλακής της Δημοκρατίας διορίζονται από κοινού υπό του

Προέδρου και του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

2.  Eις των αρχηγών του στρατού, της αστυνομίας και της χωροφυλακής

είναι Tούρκος και οσάκις ο αρχηγός του στρατού ή της αστυνομίας ή της

χωροφυλακής ανήκει εις την μίαν κοινότητα, ο υπαρχηγός ανήκει εις την

ετέραν κοινότητα.

 

APΘPON 133

1. (1) Kαθιδρύεται Aνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον της Δημοκρατίας

συγκείμενον εξ ενός Έλληνος, ενός Τούρκου και ενός ουδετέρου

δικαστού. Πρόεδρος του Δικαστηρίου είναι ο ουδέτερος δικαστής.

(2) O πρόεδρος και οι λοιποί δικασταί του Aνωτάτου Συνταγματικού 71

Δικαστηρίου διορίζονται από κοινού υπό του Προέδρου και του

Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας εν περιπτώσει όμως κενώσεως μιας

μόνης θέσεως, είτε του Έλληνος είτε του Τούρκου δικαστού, υπερισχύει η

πρότασις του Προέδρου ή του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας, εις την

κοινότητα του οποίου ανήκει ο διορισθησόμενος δικαστής, εάν ο

Πρόεδρος και ο Aντιπροέδρος της Δημοκρατίας δεν συμφωνήσωσιν επί

του διορισμού τούτου εντός μιας εβδομάδος από της προτάσεως ταύτης.

 

APΘPON 153

1. (1) Kαθιδρύεται Aνώτατον Δικαστήριον, συγκείμενον εκ δύο Ελλήνων

δικαστών, ενός Τούρκου και ενός ουδέτερου δικαστού. Πρόεδρος του

Δικαστηρίου είναι ο ουδέτερος, όστις θα διαθέτη δύο ψήφους.

(2) O πρόεδρος και οι λοιποί δικασταί του Aνωτάτου Δικαστηρίου

διορίζονται από κοινού υπό του Προέδρου και του Aντιπροέδρου της

Δημοκρατίας.

Eν περιπτώσει κενώσεως μιας μόνης θέσεως Έλληνός τινος ή Τούρκου

δικαστού, υπερισχύει η πρότασις του Προέδρου ή του Aντιπροέδρου της

Δημοκρατίας, εις την κοινότητα του οποίου ανήκει ο διορισθησόμενος

δικαστής, εάν ο Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δεν

συμφωνήσουν επί του διορισμού τούτου εντός μίας εβδομάδας από της

προτάσεως ταύτης.

 

ΑΡΘΡΟΝ 170

1. Η Δημοκρατία θέλει παραχωρήσει κατόπιν συμφωνίας υπό

καταλλήλους όρους την ρήτραν του μάλλον ευνοουμένου Κράτους εις το

Βασίλειον της Ελλάδος, την Τουρκικήν Δημοκρατίαν και το Ηνωμένον

Βασίλειον ης Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας εις πάσαν

συμφωνίαν οιασδήποτε φύσεως.

 

ΑΡΘΡΟΝ 171

1. Εις τας ραδιοφωνικάς και τηλεοπτικάς εκπομπάς μεταδίδονται 94

προγράμματα δι’ αμφοτέρας τας κοινότητας, την ελληνικήν και την

τουρκικήν.

2. Η διάρκεια των ραδιοφωνικών προγραμμάτων δια την τουρκικήν

κοινότητα δεν θα είναι βραχυτέρα των εβδομήκοντα πέντε ωρών

εβδομαδιαίως, κατανεμημένων εις κανονικάς ημερησίας εκπομπάς καθ’

απάσας τας ημέρας της εβδομάδος’ εάν όμως επιβληθή μείωσις της

συνολικής διαρκείας των εκπομπών ούτως ώστε η διάρκεια των

προγραμμάτων δια την ελληνικήν κοινότητα να καταστή βραχυτέρα των

εβδομήκοντα πέντε ωρών εβδομαδιαίως, τότε η καθ’ οιανδήποτε

εβδομάδα διάρκεια των προγραμμάτων δια την τουρκικήν κοινότητα

μειούται κατά τον αυτόν αριθμόν ωρών, κατά τον οποίον εμειώθη η

διάρκεια των προγραμμάτων δια την ελληνικήν κοινότητα’ εάν αντιθέτως η

διάρκεια των προγραμμάτων δια την ελληνικήν κοινότητα αυξηθή πέραν

των εκατόν τεσσαράκοντα ωρών εβδομαδιαίως, τότε η διάρκεια των

προγραμμάτων δια την τουρκικήν κοινότητα θ’ αυξάνηται κατ’ αναλογίαν

τριών ωρών δια την τουρκικήν κοινότητα  έναντι  επτά  ωρών  δια  την

ελληνικήν κοινότητα.

3. Εις την τηλεόρασιν θα διατίθενται εκπομπαί τριών ημερών καθ’

εκάστην περίοδον δέκα συνεχών ημερών εις προγράμματα δια την

τουρκική κοινότητα και η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων τούτων

καθ’ εκάστην τοιαύτην δεκαήμερον περίοδον ορίζεται κατ’ αναλογίαν

τριών ωρών προγράμματος δια την τουρκικήν κοινότητα έναντι επτά

ωρών προγράμματος δια την ελληνικήν κοινότητα.

4. Όλαι αι επίσημοι ραδιοφωνικαί και τηλεοπτικαί εκπομπαί γίνονται εις

αμφοτέρας τας γλώσσας την ελληνικήν και την τουρκικήν και δεν

συνυπολογίζονται εις την διάρκειαν των εκπομπών περί ων το παρόν

άρθρον.

 

ΑΡΘΡΟΝ 182

1. Τα άρθρα ή τα μέρη  των άρθρων του Συντάγματος τα

περιλαμβανόμενα εν των συνημμένω τω παρόντι παραρτήματα ΙΙΙ,

ενσωματωθέντα εις το Σύνταγμα εκ της συμφωνίας Ζυρίχης της 11ης

Φεβρουαρίου, 1959, αποτελούσι θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος και

δεν δύνανται, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, να τροποποιηθώσι δια μεταβολής,

προσθήκης ή καταργήσεως.

2. Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος

άρθρου πάσα διάταξις του Συντάγματος δύναται να τροποποιηθή δια

μεταβολής, προσθήκης ή καταργήσεως ως εν τη Τρίτη παραγράφω του

παρόντος άρθρου ορίζεται.

3. Δια την ψήφισιν οιουδήποτε νόμου περί τροποποιήσεως απαιτείται

πλειοψηφία περιλαμβάνουσα τουλάχιστον τα δύο τρίτα του όλου αριθμού

των εις την ελληνικήν κοινότητα ανηκόντων βουλευτών και τουλάχιστον τα

δύο τρίτα του όλου αριθμού των εις την τουρκική κοινότητα ανηκόντων

βουλευτών.

 

 

Advertisements
11 Σχόλια leave one →
 1. Φεβρουαρίου 4, 2013 21:50

  Γράφεις 🙂

  Μου αρέσει!

 2. Φεβρουαρίου 4, 2013 23:33

  Πήραμε το δίκαιο της ανάγκης κι από πράξη θεμελίωσης της κυπριακής δημοκρατίας, την κάναμε όργανο αλχημείας «κανονίσματος» ημετέρων…

  Μου αρέσει!

  • strovoliotis permalink*
   Φεβρουαρίου 5, 2013 07:08

   Ναι. Σε πολιτικό επίπεδο όμως, έγινε και εργαλείο για τη διαιώνιση ενός καθαρού ΕΚ κράτους…

   Μου αρέσει!

 3. Φεβρουαρίου 4, 2013 23:55

  Το χαζι είναι ο άνθρωπος να είναι ικανότατος και να τον καθαιρεσει ο Νίκος το Μάρτη!

  Μου αρέσει!

 4. Ανώνυμος permalink
  Φεβρουαρίου 5, 2013 12:45

  stelios papalangi

  άλλη ιστορία που έσσιει τη πλάκα της.
  Ακόμα τζαι να δικαούται ο δημητράκης να διορίσει υποδιοικητή, η πράξη του πολιτικά ήταν άκυρη…. Την ώρα που κάμνουν κριτική του άλλου γιατί θέλει να διορύσει υφυπουργούς…. τζαι ο άλλος που θέλει να βάλει ένα σωρό υφυπουργούς σκέφτεται τωρά το κόστος…..Ενώ ο γιωργάκης λαλείς τζαι συ, εθυμήθηκε τους τουρκοκύπριους. Πανήυριν.

  Τζαι το κάμνει, χρησιμοποιόντας το «δικαίο της ανάγκης»….. Χεχε, Αξίζει να θκιεβάσετε το βιβλιο του τριμικλινιώτη για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το «δίκαιο»….

  Αν όντως εν «εντιμος», τζι αν όντως δεν μπορούν να τον παύσουν….. τζι αν του φκει του δημητράκη….. γιατί ως τωρά τα ΜΜΕ στηρίζουν τους υπουργούς οικονομικών του…..εν τζαι βαλεν κανένα τζιαμέ με τες ίδιες θέσεις (τζαι για τούτον λαλεί μας το που πριν – «εν τζαι εν αριστερός»)….. εννά δούμε τζαι τους άλλους τι σεβασμό θα δείξουν στους «ανεξάρτητους αξιοματούχους»……

  Μου αρέσει!

  • strovoliotis permalink*
   Φεβρουαρίου 5, 2013 13:42

   Στέλιο, εσύ είσαι ο μόνος από τους «αριστερούς» σχολιογράφους που θα καταλάβει γιατί δίνω τόσο πολλή έμφαση και στο γεγονός πως ο Σταύρος προσπαθεί να μείνει μακριά από τούτες τες πελλάρες, και την πρόσφατη βρώμικη προπαγάνδα του ΑΚΕΛ…

   Μου αρέσει!

 5. Φεβρουαρίου 5, 2013 14:14

  «δίκαιο της ανάγκης»: το πιο σύντομο κυπριακό ανέκδοτο των ημερών. Άλλοι ωστόσο ισχυρίζονται ότι είναι το : «αποστασιοποιημένος Μαλάς»!

  Μου αρέσει!

  • strovoliotis permalink*
   Φεβρουαρίου 5, 2013 15:26

   Αντώνη, δεν τον εμπιστεύεσαι, έτσι; Δεν ξέρω αν είμαι ρομαντικός ή αφελής, αλλά όταν τον βλέπω μόνο του, τον συμπαθώ όλο και περισσότερο αυτές τις μέρες. Φυσικά, όταν έχει τον Λουκαίδη, τον Άντρο, ή αυτόν με το κεφάλι ψηλά δίπλα του, αλλάζουν τα πράγματα 🙂

   Μου αρέσει!

 6. s31 permalink
  Φεβρουαρίου 6, 2013 21:37

  Να δούμεν ποιού ετάσσαν τη θέση που πήρεν ο Σταυρινάκης. Άλλην δικαιολογία για τόσο λάξιμον δεν έχουν. Ντάξει καλέ, κάμετε ακόμα έναν υφυπουργείο. Εχάθηκεν ο κόσμος;

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: