Skip to content

Κυπριακή Δημοκρατία μετά τη ΔΔΟ. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις;

Ιουλίου 30, 2016

Οι ηγέτες των δυο κοινοτήτων μπήκαν αυτές τις μέρες στα «δύσκολα» θέματα. Στα θέματα που έχουν εμπλοκή και τρίτοι, κυρίως η Τουρκία, στα θέματα στα οποία εκ των πραγμάτων, δεν είναι αρκετή μια συμφωνία Αναστασιάδη – Ακιντζί για να καταλήξουμε. Ένα από αυτά είναι το εδαφικό, το άλλο οι εγγυήσεις.

Πριν προχωρήσουμε, καλό είναι να δούμε τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Πολλοί αρνούνται οποιοδήποτε μορφή λύσης που «θα προβλέπει εγγυήσεις της Τουρκίας». Η λύση βεβαίως βρίσκεται ακόμη μόνο στη θεωρία. Ξεχνούν αυτοί που επικαλούνται το ανωτέρω επιχείρημα πως εγγυήσεις ισχύουν *τώρα*, αυτή ακριβώς τη στιγμή και είναι απόλυτα νόμιμες και συνταγματικές όπως προβλέπονται στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν πρέπει να βάλουμε στόχους, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από τις εγγυήσεις *μέσω* της λύσης. Αν δεν καταλήξουμε σε λύση, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ απλό: μας μένουν οι εγγυήσεις με τη μορφή του 1960.

Για υπενθύμιση διαβάστε:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρον 181)

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ (Εν μεταφράσει εκ του αυθεντικού αγγλικού

και γαλλικού κειμένου)

Η Δημοκρατία της Κύπρου αφ’ ενός και η Ελλάς, η Τουρκία και το

Ηνωμένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

αφ’ ετέρου-

Ι. έχουσαι υπ’ όψιν ότι η αναγνώρισις και η διατήρησις της ανεξαρτησίας,

της εδαφικής ακεραιότητος και της ασφάλειας της Δημοκρατίας της

Κύπρου, ως εγκαθιδρύθη και καθορίζεται δια των θεμελιωδών άρθρων

του Συντάγματος αυτής, είναι προς το κοινόν αυτών συμφέρον,

ΙΙ. επιθυμούσαι όπως συνεργασθούν ίνα διασφαλίσωσι τον σεβασμόν της

δημιουργηθείσης δια του εν λόγω Συντάγματος καταστάσεως,

συνεφώνησαν ως ακολούθως :

Άρθρον Ι

Η Δημοκρατία της Κύπρου αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως

διασφαλίζη την διατήρησιν της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητος

και της ασφάλειας αυτής ως και τον σεβασμόν του Συντάγματος αυτής.

Η Δημοκρατία της Κύπρου αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως μη

συμμετέχη, καθολικώς ή μερικώς, εις πολιτική ή οικονομική τινα ένωσιν

μεθ’ οιουδήποτε κράτους. Κατά συνέπειαν κηρύσσει απηγορευμένην

πάσαν δράσιν δυναμένην, αμέσως ή εμμέσως, να προωθήση είτε την

ένωσιν μεθ’ οιουδήποτε άλλου κράτους είτε τον διαμελισμόν της νήσου.

Άρθρον ΙΙ

Η Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωμένον Βασίλειον, λαμβάνουσαι υπό

σημείωσιν τας εν άρθρω Ι της παρούσης συνθήκης αναληφθείσας υπό

της Δημοκρατίας της Κύπρου υποχρεώσεις, αναγνωρίζουσι και εγγυώνται

την ανεξαρτησίαν, εδαφική ακεραιότητα και ασφάλειαν της Δημοκρατίας

της Κύπρου ως και την δημιουργηθείσαν δια των θεμελιωδών άρθρων

του Συντάγματος αυτής κατάστασιν.

Η Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωμένον Βασίλειον αναλαμβάνουσιν

ωσαύτως την υποχρέωσιν όπως απαγορεύωσι, το κατ’ αυτάς, πάσαν

δράσιν σκοπούσαν εις την άμεσον ή έμμεσον προώθησιν είτε της

ενώσεως της Κύπρου μεθ’ οιουδήποτε άλλου κράτους είτε του

διαμελισμού της νήσου.

Άρθρον III

Η Δημοκρατία της Κύπρου, η Ελλάς και η Τουρκία αναλαμβάνουσι την

υποχρέωσιν όπως σέβωνται την ακεραιότητα των κατά τον χρόνον της

εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου διατηρηθεισών υπό την

κυριαρχίαν του Ηνωμένου Βασιλείου περιοχών και εγγυώνται την υπό του

Ηνωμένου Βασιλείου χρήσιν και απόλαυσιν των διασφαλισθησομένων εις

τούτο υπό της Δημοκρατίας της Κύπρου δικαιωμάτων συμφώνως τη

υπογραφείση εν Λευκωσία υπό σημερινήν ημερομηνίαν συνθήκη περί

εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Άρθρον IV

Εν περιπτώσει παραβιάσεως των διατάξεων της παρούσης συνθήκης, η

Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωμένον Βασίλειον αναλαμβάνουσι την

υποχρέωσιν όπως διαβουλεύωνται μετ’ αλλήλων όσον αφορά τας

παραστάσεις ή τα μέτρα τα αναγκαία δια την διασφάλισιν της τηρήσεως

των εν λόγω διατάξεων.

Εφ’ όσον κοινή ή συντετονισμένη ενέργεια δεν ήθελεν αποδειχθή δυνατή,

εκάστη των τριών εγγυητριών δυνάμεων επιφυλάσσει εαυτή το δικαίωμα

όπως ενεργήση με μόνον σκοπόν την επαναφοράν της δια της παρούσης

συνθήκης δημιουργηθείσης καταστάσεως.

Άρθρον V

Η παρούσα συνθήκη τίθεται εν ισχύϊ κατά την ημερομηνίαν της

υπογραφής αυτής. Τα αυθεντικά κείμενα της παρούσης συνθήκης θέλουσι

κατατεθή εν Λευκωσία.

Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη θα προβώσι το ταχύτερον εις την

καταχώρησιν της παρούσης συνθήκης παρά τη Γραμματεία των

Ηνωμένων Εθνών συμφώνως των άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου

των Ηνωμένων Εθνών.

( Να μείνουμε για λίγο στο άρθρο 3, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, θεωρεί ως εγγυήτριες των βρετανικών βάσεων την Ελλάδα και την Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουν οι θερμοκέφαλοι δικοί μας που κατά καιρούς θέλουν εδώ και τώρα να διώξουμε τις βάσεις; Οι Εγγλέζοι πάντως, ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν τότε)

Παρά το γεγονός πως υπάρχει αναφορά και για Ένωση και για διαμελισμό, ως μη επιθυμητές ενέργειες οι οποίες δύνανται να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό των εγγυήσεων, κρίνω πως η έμφαση της ευρύτερης πρόνοιας των εγγυήσεων, αφορά περισσότερο το ενδεχόμενο της Ένωσης. Και αυτό ρεαλιστικά αναλύοντας τα πράγματα ήταν φυσιολογικό, αφού το σύναγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο επίλογος του αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου οι οποίοι ήθελαν μεν να διώξουν τους Εγγλέζους, αλλά ήθελαν και την Ένωση με τη Ελλάδα. Από τη στιγμή που συμφωνήθηκε συνεταιρικός χαρακτήρας για το νέο κράτος, ήταν λογικό να δοθεί περισσότερο βάρος στις ανησυχίες της αδύναμης, μικρότερης πλευράς.

Μετά από τόσες δεκαετίες βεβαίως, νομίζω οποιοσδήποτε αντικειμενικός κριτής μπορεί να συμπεράνει πως ακόμη και να υπήρχε ανάγκη για εγγυήσεις, το εργαλείο που επελέγη δεν ήταν το καλύτερο, αφού δυνητικά μπορούσε να εντείνει και να επεκτείνει τυχόν προβλήματα. Οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις είχαν σαφή δική τους ατζέντα σε σχέση με την Κύπρο.  Από την άλλη, καλό είναι να σημειώνουμε, πως οι εγγυήσεις που δικαιολόγησαν ή «δικαιολόγησαν» την εισβολή, δεν ήταν η ρίζα του προβλήματος, όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε το 1974. Ηταν το αποτέλεσμα προϋπάρχουσας δράσης:  του δικού μας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, αλλά και όλης της δεκαετίας που προηγήθηκε κατά τη διάρκεια της οποίας η υπό τον έλεγχο των ελληνοκυπρίων Κυπριακή Δημοκρατία μεταβλήθηκε σε δεύτερο ελληνικό κράτος. Πολλοί βολεύονται να θεωρούν τις εγγυήσεις ως τη ρίζα του προβλήματος μας, ξεχνώντας ένα σωρό άλλες παραμέτρους που δημιούργησαν το Κυπριακό πρόβλημα.

Βλέποντας τα πράγματα μέσα από αυτό το πρίσμα, υποστήριξα στο παρελθόν πως οι εγγυήσεις αφορούν μόνο το συναίσθημα και τη θεωρία, αφού δεν θεωρώ πιθανό να λειτουργήσουμε ξανά ως ελληνοκύπριοι με τον ίδιο τρόπο που λειτουργήσαμε μεταξύ 1964 -1974, άρα δεν υπάρχει και λόγος να φοβόμαστε από μια νέα στρατιωτική κίνηση της Τουρκίας.

Γι’ αυτό λοιπόν είχα ψηφίσει ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο Ανάν, το οποίο ουσιαστικά έλεγε πως το καθεστώς των εγγυήσεων του 1960 συνεχιζόταν κατ’ αναλογία και αφορούσε πλέον την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία.

Το σχετικό παράρτημα:

 

ANNEX III: ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TREATY OF

GUARANTEE

Cyprus, Greece, Turkey and the United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland have agreed as follows:

Article 1

 1. The Treaty of Guarantee shall apply mutatis mutandis to the new state of

affairs established in the Foundation Agreement and the Constitution of

the United Cyprus Republic, thereby covering, in addition to the

independence, territorial integrity, security and constitutional order of the

United Cyprus Republic, the territorial integrity, security and

constitutional order of its constituent states.

 1. “Constitutional order” shall mean the Constitution of the United Cyprus

Republic and, as the case may be, the Constitution of each constituent

state, including any amendments to any of them in accordance with the

provisions for amendment laid down in the relevant constitution.

 

Ψάχνοντας λίγο το σατανικό εκείνο σχέδιο, βρήκα όμως και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Το άρθρο 18:

 

Article 18

 

External relations

 1. Cyprus shall maintain special ties of friendship with Greece and Turkey,

respecting the balance established by the Treaty of Guarantee and the

Treaty of Alliance and the Foundation Agreement, and shall by

agreement on appropriate terms accord them most favoured-nation

treatment to the extent that this is compatible with its obligations as a

member of the European Union and under the Treaty of Establishment.

 

Το «ζουμί» αυτού του άρθρου είναι πως ακόμη και με εκείνο το σχέδιο, με τα τόσα αρνητικά που του κόλλησε η σχολή του ΟΧΙ, βεβαίωνε από *τότε* ένα βασικό μου επιχείρημα: πως με τη λύση η Τουρκία γίνεται αμέσως *τρίτη* χώρα και παύει η οργανική της σχέση με την Κύπρο. Αντίθετα, χωρίς λύση από το 2004, η Τουρκία φυσικά και φυσιολογικά ενέτεινε τις σχέσεις και αύξησε τους δεσμούς με το κατεχόμενο μέρος του νησιού. Αν δεν βρεθεί ούτε αυτή τη φορά λύση, όλα αυτά θα πολλαπλασιαστούν και η «επίσημη» Τουρκία στο τέρμα της Λήδρας θα είναι μια εφιαλτική και εντεινόμενη πραγματικότητα.

Ας πάμε όμως πίσω στις εγγυήσεις.

Όπως έλεγε και ο Τάσσος Παπαδόπουλος, σχέδια όπως εκείνο του Ανάν, δεν εξαφανίζονται, και φυσικά το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο έχουμε κάθε συμφέρον να επικαλούμαστε και να σεβόμαστε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, είναι εκεί, ουσιαστικά γραμμένο στην πέτρα.

Γυρεύουμε λύση όμως και γυρεύουμε ένα συμβιβασμό που θα οδηγήσει την Κύπρο στη μετά τη λύση εποχή.

Ακόμη πιστεύω πως στην παρούσα «ώριμη» εποχή το θέμα των εγγυήσεων είναι κυρίως συναισθηματικό. Από την άλλη όμως δεν ζω στον Άρη και πιστεύω πως οτιδήποτε προσομοιάζει με το σύνταγμα του 60, ή το σχέδιο Ανάν θα είναι σοβαρός λόγος να οδηγήσει σε ένα νέο ΟΧΙ την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Αυτό δεν θα είναι ορθολογιστική απόφαση, αλλά λίγη σημασία έχει.

Ιδανικά λοιπόν, αναζητούμε τρόπους πλήρους ακύρωσης των εγγυήσεων, και αυτή φαίνεται πως είναι και η επίσημη θέση της πλευράς μας. Αν η Τουρκία και ο Μουσταφά Ακιντζί έχουν ικανοποιητική επαφή με την πραγματικότητα και πράγματι θέλουν να καταλήξουμε, τότε πρέπει να το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψιν, και να μας «δώσουν» την απαλλαγή από τις εγγυήσεις. Βεβαίως, στο εμπόριο, στην πολιτική και στις διαπραγματεύσεις γενικότερα, δεν είναι καλό να συμπεριφέρεσαι ως φιλανθρωπικό ίδρυμα. Όπως νοιώθει έντονα η δική μας πλευρά για τις εγγυήσεις, το ίδιο έντονα νοιώθει και η τουρκοκυπριακή πλευρά για άλλα θέματα (δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό φυσικά *και* σε αυτό). Η καλύτερη κατάληξη λοιπόν θα ήταν η συμφωνία για  απαλλαγή από τις εγγυήσεις από τη μια και κάποιο ανάλογο κέρδος για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Έχει και ρίσκο μια τέτοια εξίσωση: οι σκληροί Τουρκοκύπριοι θα αρνηθούν να ψηφίσουν τη λύση χωρίς εγγυήσεις ενώ οπωσδήποτε και οι σκληροί οι δικοί μας θα αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο σε οποιονδήποτε ανάλογα σοβαρό αντάλλαγμα δώσει η πλευρά μας.

Κατά καιρούς έχει γίνει λόγος για άλλες λύσεις που προσφέρουν τις «κατάλληλες εγγυήσεις». Μια σχολή σκέψης αναφέρεται σε εγγυήσεις του ΝΑΤΟ. Το πλεονέκτημα αυτής της ιδέας είναι πως ευρύνεται η κατάσταση πραγμάτων του συντάγματος του 60, με συμμετοχή μιας πλειάδας άλλων κρατών πέραν των αρχικών τριών εγγυητριών, και άρα αποφεύγεται η πιθανότητα ένα από τα τρία κράτη που εμπλέκονταν στη συνθήκη του 1960 να λειτουργήσει με τρόπο που χειροτερεύει τα πράγματα.

Άλλη πτυχή αυτής της επιλογής είναι το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, που αφορά την συλλογική άμυνα, αν ένα κράτος δεχτεί επίθεση από άλλο. Χρήσιμη δικλείδα ασφαλείας, παρά το γεγονός πως οι κίνδυνοι για την Κύπρο προέρχονται από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ και όχι από τρίτες χώρες, άρα η χρησιμότητα αυτής της πρόνοιας είναι μάλλον περιορισμένη, εκτός και αν αναμένουμε να μας κάνει εισβολή ο …Λίβανος.

Η ανωτέρω επιλογή βεβαίως, ακόμη και αν κρινόταν πρακτικά και πολιτικά εφαρμόσιμη θα έβρισκε μπροστά της ένα μεγάλο πρόβλημα. Ονομάζεται: ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως λύση με νατοϊκές εγγυήσεις δεν του κάνει. Για πολλοστή φορά, δε βρισκόμαστε μπροστά σε μια ορθολογιστική θέση, η αντίθεση του ΑΚΕΛ στο ΝΑΤΟ είναι καθαρά και αποκλειστικά ιδεολογική. Δυστυχώς όμως, το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να λείπει από το στρατόπεδο των δυνάμεων που θα υποστηρίξουν τη λύση, αφού δεν αναμένω πως πέραν των μεγάλων κομμάτων θα κινηθεί προς το ΝΑΙ οποιονδήποτε εκ των λοιπών εθνικιστικών/λυσοφοβικών κομμάτων.

Άλλη ιδέα που ακούστηκε αφορά την εμπλοκή της ΕΕ στο θέμα των εγγυήσεων. Δεν γνωρίζω και δεν πιστεύω να έχει αλλού ανάλογα καθήκοντα η ΕΕ, αλλά με το σωρό των υπαρξιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει αμφιβάλλω αν θα μπορούσε να επιτελέσει τέτοιο καθήκον. Άστε που και πολιτικά μπορεί να μη στέκει. Τι σημαίνει «εγγύηση» για ένα κράτος μέλος; Τα άλλα είναι παρακατινά; Εδώ είναι ακόμη δυνατόν να αντιδράσει και η Τουρκία η οποία δικαιολογημένα μπορεί να πει πως δεν εμπιστεύεται μια ΕΕ στην οποία θα ανήκει Κύπρος και Ελλάδα, ενώ εκείνη δεν ξέρουμε αν και πότε θα ενταχθεί.

Άλλη μια ιδέα αφορά τις εγγυήσεις της Τουρκίας μόνο για το βόρειο συνιστών κράτος. Η ιδέα αυτή μπορεί να εξαντλεί τις συναισθηματικές ανάγκες των τουρκοκυπρίων, μπορεί θεωρητικά να μην συνιστά κίνδυνο για τους ελληνοκυπρίους, αλλά για μια ακόμη αφορά, το αναλύουμε ορθολογιστικά, και αυτό το θέμα δεν είναι τέτοιων προδιαγραφών. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αυτή η λύση δεν είναι «καθαρή». Θα ήταν καλό η νέα αρχή να εχει όσο το δυνατό λιγότερα γκρίζα σημεία.

Τελειώνοντας, πραγματικά δυσκολεύομαι να δω άλλη ικανοποιητική διευθέτηση στο θέμα αυτό πέραν της καθαρής λύσης της ακύρωσης δηλαδή των εγγυήσεων με την υπογραφή των τριών εγγυητριών δυνάμεων σε μια πενταμερή διάσκεψη όπου θα σφραγιστεί το μέλλον της Κύπρου.

Μέχρι τότε οι Λεμεσιανοί καλά είναι να βρουν μια τράμπα που να δίνει και στις δυο κοινότητες εκείνο που θέλουν. Σε αυτή την περίπτωση 1+1 πρέπει οπωσδήποτε να κάνει παραπάνω από δυο.

Ατε, τελειώνετε!

Advertisements
4 Σχόλια leave one →
 1. mike permalink
  Ιουλίου 31, 2016 10:51

  Στροβολιωτη,βλεποντας την κατασταση στην τουρκια με τον ισλαμοφασιστα Ερντογαν, που δεν ειναι καθολου ισλαμοδημοκρατης οπως θα πιστευες παλαιοτερα, πως σου φαινονται τωρα οι θεσεις που ελεγες παλαιοτερα για το οτι θα γινουμε οι καλυτεροι συνεργατες της τουρκιας?

  Μου αρέσει!

  • strovoliotis permalink*
   Ιουλίου 31, 2016 17:52

   Με λύση και μετατροπή της Τουρκίας σε τρίτη χώρα, οι εμπορικές σχέσεις θα γίνονται όπως γίνονται με όλη την Ευρώπη. Και ναι, θα έχουμε πάλι πλεονέκτημα.

   Μου αρέσει!

 2. strovoliotis permalink*
  Αύγουστος 2, 2016 07:15

  Εγγυήσεις νέου τύπου – Στα βαθιά με νέες ιδέες
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, 31.07.2016 0

  Πηγή: http://politis.com.cy/article/engiisis-neou-tipou—sta-vathia-me-nees-idees

  Το καθεστώς των εγγυήσεων του 1960 δεν μπορεί να συνεχιστεί, όμως θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός που να εγγυάται την ασφάλεια των Τ/Κ χωρίς όμως να αποτελεί ή να θεωρείται απειλή για τους Ε/Κ, συμφώνησαν κατ’ αρχήν οι δύο ηγέτες στη συνάντηση της Παρασκευής. Στη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Τ/Κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί κατατέθηκαν οι συνήθεις θέσεις των πλευρών, οι οποίες όμως επεξηγήθηκαν βάσει των ανησυχιών της κάθε πλευράς και όχι ως απόλυτες θέσεις, όπως γινόταν για παράδειγμα επί Ντερβίς Έρογλου. 
  Οι ηγέτες συζήτησαν με παρόντες μόνο τους διαπραγματευτές, χωρίς τα Ηνωμένα Έθνη ή άλλα μέλη των διαπραγματευτικών ομάδων. Έθεσαν έτσι τις βάσεις για την εντατική διαπραγμάτευση που θα γίνει μετά τις διακοπές και ενδεχομένως να οδηγήσει σε κοινή συνάντηση των ηγετών με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη (μετά βεβαίως τη Γενική Συνέλευση) και να φέρει τις πλευρές στο πάρε – δώσε, πιθανότητα στην οποία αναφέρθηκε χθες και η τ/κ εφημερίδα «Kibris Postasi». Αυτό που είναι σίγουρο, πάντως, μέχρι στιγμής είναι ότι οι δύο ηγέτες θα δουν τον Μπαν Κι-μουν χωριστά 
  Με δεδομένο το γεγονός ότι οι διαφορές στα πρώτα τέσσερα κεφάλαια (που αφορούν κυρίως το περιουσιακό και την εκτελεστική εξουσία) είναι δυνατό να γεφυρωθούν, το σημαντικό είναι πως ακόμα και στα ευαίσθητα ζητήματα του εδαφικού και των εγγυήσεων διαπιστώθηκε η διάθεση των πλευρών να αναζητηθούν λύσεις στον βαθμό που είναι δυνατόν. «Στη συνάντηση της Παρασκευής το στοίχημα κερδήθηκε», σύμφωνα με τ/κ πηγή που εξέφραζε φόβους για κατάρρευση των συνομιλιών με τη συζήτηση του εδαφικού.
  Ασφάλεια μέσω μηχανισμών 
  Πάντως, αν και οι διαφορές και οι δυσκολίες παραμένουν μεγάλες, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές του «Π» δεν έλειψαν και οι δημιουργικές ιδέες, που αναμένεται να συζητηθούν κατά τις επόμενες επτά συναντήσεις, οι οποίες θα αφιερωθούν σε σημαντικό βαθμό στο εδαφικό και τις εγγυήσεις, πέρα από την εκ περιτροπής και το περιουσιακό. 
  Η ιδέα που ακούστηκε στη συνάντηση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως συζητείται ή θα συζητηθεί ως έχει, αφορά τη δημιουργία ενός μηχανισμού που να λειτουργεί στο πλαίσιο της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας, και στον οποίο να προσφεύγει όποια πλευρά θεωρεί πως απειλείται – πάντα όμως με απτά στοιχεία και συγκεκριμένες κατηγορίες. Σημαντικό, πάντως, είναι το γεγονός πως οι Τ/Κ συζητούν η όποια ρύθμιση να είναι μεταβατική, μέχρι δηλαδή να επιτευχθεί η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών.
  Απλοποιείται το εδαφικό 
  Εκ των πραγμάτων η όποια πρόοδος μπορεί να υπάρξει, αναμένεται σε μεγάλο βαθμό στο εδαφικό. Εκεί τα πράγματα μπορούν να διευκολυνθούν από τη διαφαινόμενη σύγκλιση στον σεβασμό των τεσσάρων ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ελεύθερης διαμονής. Την Παρασκευή συζητήθηκαν απλώς οι παράμετροι που θα επιδιώξει η κάθε πλευρά στο εδαφικό, χωρίς να ανοίγουν χάρτες και χωρίς να γίνονται αναφορές σε ονόματα χωριών και περιοχών. 
  Οι πλευρές έχουν συμφωνήσει ακόμα να συζητήσουν τον καθορισμό ομοσπονδιακών περιοχών ειδικού καθεστώτος, κάτι που μπορεί να διευκολύνει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για κατάληξη στο εδαφικό. Αλλά και να μειώσει τη σημασία και τον βαθμό δυσκολίας του συγκεκριμένου κεφαλαίου, αφήνοντας στα δύσκολα ουσιαστικά το θέμα των αποζημιώσεων στο περιουσιακό και τις εγγυήσεις στο κεφάλαιο της ασφάλειας. 
  Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το κόστος του περιουσιακού, οι αποζημιώσεις αναμένεται να είναι αρκετά χαμηλότερες από τη συνολική αξία των επηρεαζόμενων περιουσιών. Η συνολική αξία των περιουσιών είναι η πηγή του αριθμού των 24 δισ. ευρώ για τον οποίο γινόταν λόγος προ μηνών,  ωστόσο αν ληφθεί υπόψη πόσες από αυτές τις περιουσίες μπορούν να επιστραφούν ή να ανταλλαγούν, ο αριθμός αυτός πέφτει σε κάτω από 8 δισ. ευρώ.
  Συμβούλιο αρχηγών – Αλλαγές στην επίλυση διαφορών 
  Μετά από μια συνάντηση που διήρκεσε γύρω στις τέσσερις ώρες, ο ΠτΔ ενημέρωσε τελικά τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την πρόοδο των συνομιλιών, αποφεύγοντας ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες για τη συνάντηση της Παρασκευής και επαναλαμβάνοντας πως η ε/κ πλευρά έχει φέρει ως πρόταση τις εγγυήσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας κάτω από το Κεφάλαιο 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται με ομοφωνία χωρίς βέτο. 
  Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επέλεξε ακόμα να ενημερώσει τους αρχηγούς για μια διαφοροποίηση στη σύγκλιση των πλευρών όσον αφορά τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε πως αντί να κληρώνεται Ευρωπαίος δικαστής για να συμπληρώνει την επιτροπή επίλυσης διαφορών, η σύνθεσή τους θα διευρύνεται με δύο Κύπριους, έναν από κάθε κοινότητα, οι οποίοι θα είναι, αναλόγως του ζητήματος, υπουργοί, βουλευτές, γερουσιαστές ή δικαστές. 
  Δεν αλλάζουν πολλά 
  Όσον αφορά το επίμαχο θέμα της λειτουργίας του Εθνικού, οι αρχηγοί κατέθεσαν τις απόψεις τους για το πλαίσιο λειτουργίας του σώματος το οποίο προτείνει ο ΠτΔ. Μετά τη συζήτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε πως, δεδομένου πως το σώμα παραμένει συμβουλευτικό, αποφασίστηκε η σύσταση υποεπιτροπών για συζήτηση συγκεκριμένων εξειδικευμένων θεμάτων και πως η ενημέρωση θα είναι εμπιστευτική με τους αρχηγούς των κομμάτων να μπορούν να κοινοποιούν μόνο τις δικές τους θέσεις. Ακόμα, αν και αποφασίζεται πως στο Εθνικό θα συμμετέχουν μόνο οι αρχηγοί, οι πρώην Πρόεδροι και ο πρόεδρος της Βουλής εφόσον δεν είναι αρχηγός κόμματος, θα μπορεί να συμμετέχει και δεύτερο άτομο στη συζήτηση εξειδικευμένων θεμάτων. Ο κ. Αναστασιάδης αναμένεται να συγκαλέσει νέα συνάντηση του Εθνικού περί τα τέλη Αυγούστου.
   
  *Twitter: @nekatomenos

  Πηγή: http://politis.com.cy/article/engiisis-neou-tipou—sta-vathia-me-nees-idees

  Μου αρέσει!

Trackbacks

 1. Περί «ηθικής» στην παρούσα πολιτική συγκυρία. | Στροβολιώτης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: